2017. április 30., vasárnap

Igei útravaló: 2017. április 30., Vasárnap - Mariann, Katalin, Kitti

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 5, 12-16
„Az Úr pedig egyre növelte a hívők számát...” (Apostolok cselekedetei 5, 14). 
A hűség és a hitelesség csodákat szül, amely a gyülekezet növekedését is eredményezi. 
Az apostolok „egyakaratos” hűséggel, elkülönülve imádkoztak, és ennek erejével jutottak el sokak szívéhez. 
Ez igaz ma is. Ahol van egy kompromisszumoktól mentes, mélyen hívő mag, amely imádsággal szolgálja a gyülekezetet, ott csodák, gyógyulások történnek, és növekszik a közösség. Bárcsak ilyenek lennének presbitériumaink!
Imádkozzunk a gyülekezetek külső és belső békességéért.


2017. április 29., szombat

Gyászjelentés: özv. Lukács Sándorné Semsei Erzsébet (79)

Virrasztási ige:
"Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere:
Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jő és hová megy: így van mindenki, aki Lélektől született.
Felele Nikodémus és monda néki: Mimódon lehetnek ezek?
Felele Jézus és monda néki: Te Izráel tanítója vagy, és nem tudod ezeket?
Bizony, bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot; és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok.
Ha a földiekről szóltam néktek és nem hisztek, mimódon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek?
És senki sem ment fel a mennybe, hanemha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek Fia, aki a mennyben van.
És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.
Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."
János evangéliuma 3, 1-15

Check this out on Chirbit

Igei útravaló: 2017. április 29., Szombat - Péter, Tihamér

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 5, 1-11
„Mi indította szívedet ilyen cselekedetre?” (Apostolok cselekedetei 5, 4). 
Anániás és Szafira története több szempontból is tanulságos. Valami különös megfelelési kényszer jellemezte őket. Néha minket is megkísért, hogy másnak látszódjunk, mint akik valójában vagyunk, csak azért, hogy befogadjanak bennünket a közösségbe. Hazudtak is. 
Igen, előfordul, hogy a hívő ember hazudik. A kérdés inkább az, hogy amikor szembesülünk helytelen cselekedetünkkel, akkor tudunk-e bűnbánatot tartani?


2017. április 28., péntek

Igei útravaló: 2017. április 28., Péntek - Valéria, Nimród

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 4, 23-37
„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét...” (Apostolok cselekedetei 4, 31). 
Az egyházban az ébredéseket mindig ilyen imádságok előzték meg. Ez az imádság hittel, bizalommal teli volt. Isten már a múltban is megmutatta hatalmát, s ezért bízhatunk abban, hogy most is megteszi. Imádkozzunk mi is a Lélek eljöveteléért, ébredésért!


2017. április 27., csütörtök

Igei útravaló: 2017. április 27., Csütörtök - Zita, Gyöngyvér

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 4, 13-22
„...vajon igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre!” (Apostolok cselekedetei 4, 19). 
Ebből az igéből kiderül, hogy Péter és János hiteles emberek voltak. Nem féltek, kritikus helyzetben is tudták a nehezebb utat választani, mert volt hitük. 
A hétköznapok során mi is állunk ki próbákat, sokszor akarnak minket is „csőbe húzni”
Tudunk-e ilyen helyzetekben hűek maradni Istenhez, és az elveinkhez?


2017. április 26., szerda

Igei útravaló: 2017. április 26., Szerda - Ervin, Boglárka

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 4, 1-12
Péter és János börtönbe kerül. 
„Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál” (Mt 10,24) - mondta Jézus, s hozzátette: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak...” (Jn 15,20). 
Péter a kihallgatáson már bátor, a Szentlélek munkálkodik az életében, és nem fél bizonyságot tenni Jézusról. 
Kérjük Isten Lelkét, hogy vegye el félelmünket, és tudjunk bizonyságtevői lenni a mai napon is.


2017. április 25., kedd

Igei útravaló: 2017. április 25., Kedd - Márk, Márkus, Kevin, Keán

Bibliaolvasás: Apostolok cselekedetei 3, 11-26
„...az élet fejedelmét pedig megöltétek. Őt Isten feltámasztotta a halálból...” (Apostolok cselekedetei 3, 15). 
„Megöltétek” - ebben a szóban kifejeződik az, hogy mi mit tudunk tenni Isten nélkül. 
De benne van az is, amit Isten tud tenni: „feltámasztotta”
A bűneinkkel megöltük Jézust, de Isten feltámasztotta, hogy nekünk új életünk legyen. 
A hit, ami Isten ajándéka, segít, hogy ezt megértsük.