2017. március 24., péntek

Igei útravaló: 2017. március 24., Péntek - Gábor, Karina


Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 10, 17-31
Gyakran még a Krisztushoz közeledő ember is jutalomban gondolkodik (Márk evangéliuma 10, 17.26.28), amit megpróbál kihízelegni (Márk evangéliuma 10, 17b) és kiérdemelni (Márk evangéliuma 10, 20.28), miközben van és marad hiányossága, ami nyilvánvalóan meg is mutatkozik (Márk evangéliuma 10, 21-23.31a). 
Örömhír az, hogy az Úr Jézus Krisztus nem érdemben, hanem kegyelemben méri túláradó szeretetét (Márk evangéliuma 10, 30), és abban gondolkodik, hogy „...Istennek minden lehetséges” (Márk evangéliuma 10, 27).


2017. március 23., csütörtök

Igei útravaló: 2017. március 23., Csütörtök - Emőke, Botond

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 10, 1-16
Jézus nyilvánosan (Márk evangéliuma 10, 1), önmagát a rosszindulatúak támadásának is kitéve, (Márk evangéliuma 10, 2-4) kiáll az isteni eredetű szeretet és annak elemi szintű megnyilvánulása, az ember megbecsülése mellett. 
Legyen szó házasságban kicsúcsosodó párkapcsolatról (Márk evangéliuma 10, 6-12), vagy kisgyermekekről (Márk evangéliuma 10, 13-16), a nagyrabecsülés legbiztosabb alapja az, ha az érintette(ke)t azzal a szerető Istennel is összefüggésben látjuk (Márk evangéliuma 10, 6.9.14-15), aki kész átölelni és áldásával megajándékozni (Márk evangéliuma 10, 16).


2017. március 22., szerda

Igei útravaló: 2017. március 22., Szerda - Izolda, Beáta, Lea

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 9, 42-50
„Jó a só...”, és jó a bennünk békességre kibontakozó só. Figyelnünk kell azonban arra, hogy ki van téve annak a veszélynek, hogy elveszítheti jó ízét és ezzel pozitív hatását (Márk evangéliuma 9, 50). Sőt a belsőnkből kiinduló, a másikat megbotránkoztató megnyilvánulás negatívvá válhat, és végletesen (Márk evangéliuma 9, 42b.44.46.48) kapcsolat- és közösségromboló lehet (Márk evangéliuma 9, 42-48). 
Jézus azt mondja: „Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással!” (Márk evangéliuma 9, 50b).


2017. március 21., kedd

Őt hallgassátok! - vasárnapi igehirdetés

Bibliaolvasás:
"Mózes pedig őrzi vala az ő ipának, Jethrónak a Midián papjának juhait és hajtá a juhokat a pusztán túl és juta az Isten hegyéhez, Hórebhez.
És megjelenék néki az Úr angyala tűznek lángjában egy csipkebokor közepéből, és látá, hogy ímé a csipkebokor ég vala; de a csipkebokor meg nem emésztetik vala.
S monda Mózes: Oda megyek, hogy lássam e nagy csudát, miért nem ég el a csipkebokor.
És látá az Úr, hogy oda méne megnézni, és szólítá őt Isten a csipkebokorból, mondván: Mózes, Mózes. Ez pedig monda: Ímhol vagyok.
És monda: Ne jőjj ide közel, oldd le a te saruidat lábaidról; mert a hely, amelyen állasz, szent föld.
És monda: Én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákóbnak Istene. Mózes pedig elrejté az ő orcáját, mert fél vala az Istenre tekinteni.
Az Úr pedig monda: Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, amely Égyiptomban vagyon és meghallottam az ő sanyargatóik miatt való kiáltásukat; sőt ismerem szenvedéseit.
Le is szállok, hogy megszabadítsam őt az Égyiptombeliek kezéből és felvigyem őt arról a földről, jó és tágas földre, téjjel és mézzel folyó földre, a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok és Jebuzeusok lakóhelyére.
Mivel hát ímé feljutott hozzám az Izráel fiainak kiáltása és láttam is a nyomorgatást, amelylyel nyomorgatják őket az Égyiptombeliek:
Most azért eredj, elküldelek téged a Faraóhoz és hozd ki az én népemet, az Izráel fiait Égyiptomból.
Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a Faraóhoz és kihozzam az Izráel fiait Égyiptomból?
És felele: Én veled lészek! és ez lesz a jele, hogy én küldöttelek téged, hogy mikor kihozod a népet Égyiptomból, ezen a hegyen fogtok szolgálni az Istennek.
Mózes pedig monda az Istennek: Ímé én elmegyek az Izráel fiaihoz és ezt mondom nékik: A ti atyáitok Istene küldött engem ti hozzátok; ha azt mondják nékem: Mi a neve? mit mondjak nékik?
És monda Isten Mózesnek: VAGYOK AKI VAGYOK. És monda: Így szólj az Izráel fiaihoz: A VAGYOK küldött engem ti hozzátok."
2Mózes 3, 1-14

Check this out on Chirbit
Alapige:
"És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvivé őket csupán magukban egy magas hegyre. És elváltozék előttük;
És a ruhája fényes lőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a ruhafestő e földön nem fehéríthet.
És megjelenék nékik Mózes Illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal.
Péter pedig megszólalván, monda Jézusnak: Mester, jó nékünk itt lenni: csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, Illésnek is egyet.
De nem tudja vala mit beszél, mivelhogy megrémülének.
És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve, mondván: Ez az én szerelmes Fiam; őt hallgassátok.
És mikor nagyhirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust.
Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolá nékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek Fia a halálból feltámad.
És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni?
És megkérdezék őt, mondván: Miért mondják az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljőnie?
Ő pedig felelvén, monda nékik: Illés ugyan előbb eljövén helyre állít mindent; de hogyan van az embernek Fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie?
De mondom néktek, hogy Illés is eljött, és azt cselekedték vele, amit akartak, amint meg van írva ő felőle."
Márk evangéliuma 9, 2-13

Igei útravaló: 2017. március 21., Kedd - Benedek, Bence, Benett, Napsugár

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 9, 30-41
Az Úr nemegyszer titokzatosan, számunkra az adott pillanatban olykor érthetetlenül kísér és tanít bennünket (Márk evangéliuma 9, 30-32). 
Életének, halálának és szolgálatának (Márk evangéliuma 9, 31 és 35b) titkát akkor kezdjük el teljesebben megérteni, ha hagyjuk, hogy kérdezzen és elgondolkodtasson (Márk evangéliuma 9, 33-34), magához hívjon (Márk evangéliuma 9, 35), és akár egy kisgyermek (Márk evangéliuma 9, 36-37) vagy egy idegen (Márk evangéliuma 9, 38-40) által is okítson - hogy azután úgy tekinthessenek ránk az emberek, mint akik Krisztuséi (Márk evangéliuma 9, 41).


2017. március 20., hétfő

Igei útravaló: 2017. március 20., Hétfő - Koppány, Hubert

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 9, 14-29
Bár életünk menetében feszültségek (Márk evangéliuma 9, 14) és megoldhatatlannak tűnő problémák (18a.20.22. 26) vesznek körül, észrevehetjük a hozzánk közeledni kész Jézust (Márk evangéliuma 9, 14), noha vegyes érzések ébrednek bennünk (Márk evangéliuma 9, 15). 
Kapcsolatba, párbeszédbe kerülhetünk vele (17.22-24), teret engedhetünk neki (25.27), és dorgálásának jogosságát átérezve (Márk evangéliuma 9, 19) is örömmel hallhatjuk ígéretét: „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Márk evangéliuma 9, 23).


2017. március 19., vasárnap

Igei útravaló: 2017. március 19., Vasárnap - József, Jozefina, Bánk, Józsa

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 9, 1-13
Krisztus feltámadásának nincs emberi tanúja. Talán pont ezt a hiányt pótolta megelőlegezett szeretettel Jézus, amikor az értetlen emberrel (Márk evangéliuma 9, 5-6 és 10-13) vesződő kegyelmes Úrként magával vitte három tanítványát a hegyre (Márk evangéliuma 9, 2). 
Megmutatta nekik, és általuk nekünk is, hogy ő közvetlen kapcsolatban van a mennyel (Márk evangéliuma 9, 3 és 7) és az üdvtörténettel (Márk evangéliuma 9, 4). 
A dicsőségbe lépés csodálatos evangéliuma a miénk, mert „...az Emberfia már feltámadt a halottak közül” (Márk evangéliuma 9, 9).