2018. február 19., hétfő

Igei útravaló: 2018. február 19., Hétfő - Zsuzsanna, Eliza, Konrád

Bibliaolvasás: Máté evangéliuma 16, 21-23
„...kell...” (Máté evangéliuma 16, 21). Teljesen érthető, hogy Péter meg akarja menteni Jézust. Mégis, ha megtette volna, akkor az Úr nem menthette volna meg váltsághalála által a benne hívőket. Jézusnak valóságos emberként a Gecsemáné-kertben kellett teljesen megharcolnia, hogy mi az Atya akarata. Az ember Jézus mindent odatett Isten kezébe, jóllehet Istenként minden az ő hatalmában van. Jézust követve mit kellene ma nekem az Úr kezébe tennem?


2018. február 18., vasárnap

Kicsoda neked Jézus? - Böjtfővasárnapi igehiredetés Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus."
Máté evangéliuma 16, 13-20

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia."
Máté evangéliuma 16, 16

Kicsoda neked Jézus? - Böjtfővasárnapi igehiredetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
És néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Jézus Krisztus."
Máté evangéliuma 16, 13-20

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia."
Máté evangéliuma 16, 16

Igei útravaló: 2018 február 18., Böjtfővasárnap - Zenkő, Bernadett, Simon

Bibliaolvasás: Máté evangéliuma 16, 13-20
„Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia” (Máté evangéliuma 16, 16). 
A próféták által megígért Messiás (Felkent) maga Krisztus. Ez a hitvallás Isten népe és a pogányság határán, a Jordán forrásvidékén hangzik el. Itt adja a Szentlélek a hitünk alapjának felismerését. Legyen a böjtünk felismert lehetőség nagypéntek és húsvét minél teljesebb átélésére, életünk Jézushoz kapcsolására és a róla való hitvallástételre (Mk 2,19): „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7).
Imádkozzunk a hitükért üldözött keresztyén testvéreinkért és bizonyságtételünk hatékonyságáért. 

2018. február 17., szombat

Eklézsia 35. lapszám

eklezsia35pdf by lorinczlp on Scribd

Igei útravaló: 2018. február 17., Szombat - Donát

Bibliaolvasás: Máté evangéliuma 16, 1-12
„...nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele” (Máté evangéliuma 16, 4). 
Az ötezrek jóltartása, a négyezrek megvendégelése, a kánaáni asszony gyermekének és a sok betegnek a meggyógyítása egymást követték. Megannyi csoda, jel után megjelennek a farizeusok (a hagyományok szigorú őrei) és a szadducedusok (az akkori modern liberálisok) a nagy ötlettel: Jézus mutasson nekik mennyei jelet. Mert akkor majd (talán) hisznek. 
Miért nem tesz Isten ma is csodát? Mert nem jó a sorrend. Nem a „jelből” születik meg a hit, hanem a hit ismeri majd fel a jelet. Jónás jelét is: a halál és a feltámadás titkát.


2018. február 16., péntek

Igei útravaló: 2018. február 16., Péntek - Julianna, Lilla, Samu

Bibliaolvasás: Máté evangéliuma 15, 29-39
„...éhesen pedig nem akarom elbocsátani őket, nehogy kidőljenek az úton” (Máté evangéliuma 15, 32). 
Míg az ötezrek jóltartásakor gondolkozhattunk a testi és a lelki eledel tekintetében, itt egyértelmű a testi eledel, a betevő falat. „...három napja velem vannak, és nincs mit enniük...” (Máté evangéliuma 15, 32). 
Lelki táplálékból, a Jézus által nyújtott „életnek kenyeréből” nem volt hiányuk. A nagy ébredések idején a nyomortelepeken evangélizálók még tudták: testi eledelt is kell magukkal vinniük, mert „az üres gyomornak nincs füle”.