2016. október 25., kedd

"Isten az, aki minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken." - 2Korintus 1, 21

Bibliaolvasás: Énekek éneke 2, 1-17
A férfi és a nő egészen mások, mégis egyek. Istentől kaphatjuk meg az egymás számára való kiválasztottság drága kincsét. „...liliom a tövisek közt, ...almafa az erdő fái közt” (Énekek éneke 2, 2-3). Nem kell szüntelen kutatnunk liliom vagy almafa után. Amikor a szívünket Isten kezébe adjuk, ő megajándékozza azt a hozzáillő szívvel, amely felismeri a másikat a tövisek és az erdő fái közt. Imádkozzunk azért, hogy rég meghozott döntéseinkben új szívvel megmaradjunk, fiataljaink pedig tegyék a szívüket Isten ajándékozó kezébe.


2016. október 24., hétfő

"Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól." - 2Korintus 1, 2

Bibliaolvasás: Énekek éneke 1, 1-17
„De szép vagy, kedvesem, de szép vagy! ...Szép vagy te is” (Énekek éneke 1, 15-16).
A legszebb ének meghitt beszélgetés férfi és nő között. Minden nemzedéknek el kell mondani, hogy Istennek nemcsak terve van arra, hogy hozzánk illő társsal ajándékozzon meg, hanem cselekszik is. Higgyünk benne, és kérjük, hogy vezessen. Ajándék arra vágyódni, akit számunkra elkészített az Úr. Ajándék szépnek látni egész életünkben, és elhinni, hogy ő is így tekint ránk. A Szentlélek Isten tanítson jól érteni az élet Igéjét ma is.


2016. október 23., vasárnap

Istentiszteleti alkalmaink a Reformáció hetében

A Reformáció 499. évfordulójához közeledve ismét megemlékezünk eleinkről, és felelevenítjük lelkünkben az apostol tanítását "Az Úr pedig a Lélek; és ahol az Úrnak Lelke, ott a szabadság." (2Korintus 3, 17)
Szeretettel hívjuk és várjuk híveinket a Reformáció hetében, szerdától szombatig tartandó bűnbánati istentiszteleti alkalmakra esténként 18:00 órától a Vadászi Református Templomban.
Vasárnap, október 30.-án a délelőtt 11:00 órától kezdődő ünnepi istentisztelet alkalmával az úri szent vacsora jegyeivel, mint üdvösségünk zálogával élhet a gyülekezet.

Isten kegyelmét közli - igehirdetés

Bibliaolvasás:
"Azon a napon olvasának a Mózes könyvéből a népnek hallatára és írva találák benne, hogy Ammón és Moáb soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe,
Mivelhogy nem mentek vala eleikbe Izráel fiainak kenyérrel és vízzel, sőt bérbe fogadták ellenök Bálámot, hogy őket megátkozná, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordítá.
És lőn, hogy mikor hallották e törvényt, kirekesztének Izráel közül minden elegy-belegy népet.
Ennekelőtte pedig Eliásib, a pap, ki Istenünk házának kamarái fölé rendelteték, rokonságba jutott Tóbiással;
És átengedett néki egy nagy kamarát, holott abban annakelőtte az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket és az olajnak, mustnak és gabonának tizedét, mint a kapunállóknak, énekeseknek és Lévitáknak törvény szerint való részét és a papoknak ajándékát helyeztetik vala el.
Mind ennek történtekor én nem valék Jeruzsálemben, mert Artaxerxes babilóniai királynak harminckettedik esztendejében visszamentem vala a királyhoz, s napok múltán újra szabadságot kértem a királytól.
És visszatérék Jeruzsálembe, és megértém e gonoszt, melyet Eliásib cselekedett vala Tóbiásért, hogy átengedett néki egy kamarát az Isten házának pitvaraiban.
Igen gonosznak tetszék pedig ez nékem s kivettetém Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából;
És parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordatám azokba Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént."
Nehémiás könyve 13, 1-9

Check this out on Chirbit
Alapige:
"A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájan ti veletek. Ámen."
Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 16, 24

"A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Ámen." - Római levél 16, 24

Bibliaolvasás: Nehémiás 13, 1-31
Amikor Nehémiás visszatért Jeruzsálembe, nem ismert rá arra a népre, amelyet otthagyott. Akik nagy áldozatok árán építették újjá az országot, egyemberként elkötelezték magukat Isten törvényének megtartására, mintha mindezt elfelejtették volna. A templomi szolgálatot elhanyagolták, nem gondoskodtak a lévitákról, a nép elvadult. 
Nehémiás nem kesereg. Cselekszik és imádkozik. „Emlékezz meg rólam, Istenem.” (Nehémiás 13, 22) Isten egyházát ma is cselekvő és imádkozó emberek építhetik. Nemzeti ünnepünkön Isten Szentlelke erre indítsa szíveinket!
Imádkozzunk hazánk vezetőiért, hogy bölcs szívhez jussanak!


2016. október 22., szombat

"Köszöntsétek egymást szent csókkal. Köszönt titeket Krisztus minden gyülekezete." - Római levél 16, 16

Bibliaolvasás: Nehémiás 12, 1-47
„Fölkeresték a lévitákat és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg az avatói ünnepséget.” (Nehémiás 12, 27) A léviták templomszolgák voltak, akik nem tartoztak a megbecsült szolgálattevők közé. Ezért kevesen tértek haza a fogságból. Most mégis kiderül, mennyire nélkülözhetetlenek. 
Az Isten tiszteletében mindenkire szükség van. Becsüljük meg Isten félelmében a „lévitáinkat”: a hitoktatót, diakónust, kántort, harangozót, takarítót, tisztviselőt, és gondoskodjunk róluk! Mert hiányukat az egész egyház megérzi.


2016. október 21., péntek

"A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal! Ámen." - Római levél 15, 33

Bibliaolvasás: Nehémiás 11, 1-36
„A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le.” (Nehémiás 11, 1) Benépesíteni egy üres várost, feladva a korábbi otthont, megszokott környezetet, kényelmet: nagy áldozat volt. Ezért áldotta a nép az önkénteseket. Benépesíteni az üres templomot, kiürült gyülekezeti alkalmakat, és ezért új szokásokat felvenni: szintén áldozat. Ott vagy-e azok között, akik ezt önként teszik, egyedül Isten dicsőségére?