2016. október 1., szombat

"Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 6, 23

Micsoda bizonyságtételt olvasunk a királytól Ezsdrásról: „tökéletesen jártas írástudó” (Ezsdrás 7, 12). Kérjük Istent, hogy mai szolgái ezt tartsák a legfontosabbnak önmagukról is, és velük kapcsolatban mások is így vélekedjenek. Ezsdrás kettős feladatot kap: imádság, közbenjárás a királyért és a népért, valamint az Ige tanítása. A megváltott nép sem tehet többet, ez a feladata. Az Igében a nép is és vezetői is megtalálhatják azt az utat, amely Istenhez vezet, és áldás van rajta.


2016. szeptember 30., péntek

"Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 6, 8

Az első hazatérők és az általuk megélt csodák után a következő hullámra évtizedekig kellett várni. Isten ebben a mozzanatban is Ezsdrást használja eszközül. „Ezsdrás szívből törekedett arra, hogy... teljesítse az Úr törvényét...” (Ezsdrás 7, 10) Isten munkatársa esetében a hivatali szerep betöltésénél fontosabb az a szilárd elhatározás, szívbeli törekvés (Ezsdrás 7, 10), amivel lelkiismeretét Isten Igéjének fogságára adja. Az ilyen ember mindig megtapasztalja: Istenének jóakarata vele van (Ezsdrás 7, 9).


2016. szeptember 29., csütörtök

"A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék; de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 5, 20

„A fogságból hazatértek megtartották a páskát...” (Ezsdrás 6, 19) Miközben a közösség örvendezve fogyasztotta el a páskabárányt, duplán volt okuk a hálaadásra: Isten nemcsak Egyiptomból, de a babiloni fogságból is szabadulást adott. Isten szava szerint építkeztek, bemutatták a bűnért való áldozatot, és „elkülönülve” megtisztították magukat - de a szabadulást, a célba érést Isten adta. Ő ma is megteszi ezt népével, mert „a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott” (1Kor 5,7).


2016. szeptember 28., szerda

"A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 5, 5

Az Istenre hagyatkozó nép csodákat él át: napról napra megkapják „hiánytalanul, amire még szükség van” (Ezsdrás 6, 9); az addigi feljelentőnek támadás helyett támogatnia kell a munkát. Dárius még nem tudhatta, de Isten megváltott népe már igen: nemcsak a nevének szerzett ott lakást az Úr - ő maga lakik a népe között. A neve is bátorít: Úr és Szabadító. Ráadásul Jézus Krisztusért Atyánkká lett, s így gondoskodik vele élő népéről napról napra.


2016. szeptember 27., kedd

"Mert a törvény haragot nemz: ahol pedig nincsen törvény, ott törvény ellen való cselekedet sincsen." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 4, 15

Isten néha furcsa módon kényszeríti népét hitvallásra: a feljelentőik felé kell összegezniük a meggyőződésüket: 
1. „Mi a menny és föld Istenének szolgái vagyunk” (Ezsdrás 5, 11) - nem embereké, nem királyoké. Mi annak az Istennek a szolgái vagyunk, akinek tulajdonai a hatalmas babiloni királyok is.
2. Mivel mi nem vettük komolyan a bűnt, megtörtük a vele való szövetséget, ő leromboltatta a templomunkat - mi ezt építjük újjá. Nekünk a vele való kapcsolat miatt fontos a templom.


2016. szeptember 26., hétfő

"Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint." - Pál apostol Rómabeliekhez írt levele 4, 4

A templomépítéshez nem elegendő, ha a felsőbbség kirendeli az anyagot, a pénzt, vagy ha elhallgatnak a vádolók. Isten szava a prófétákon keresztül elítéli a tunyaságot, vagy azt, ha Júda mást helyezett előbbre, mint a templomépítést. „Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket.” (Ezsdrás könyve 5, 2) A mindenkori prófétai felelősség: felhívni a figyelmet az Istennel való kapcsolat helyreállítására. A „fölöttük lévő” Isten nemcsak a prófétákat biztatja, hanem védő tekintetét rajta tartja népén. Amíg ők építettek, Isten elrejtette őket.


2016. szeptember 25., vasárnap

Megigazulás hit által - igehirdetés

Bibliaolvasás:
"E dolgok után lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván: Ne félj Ábrám: én paizsod vagyok tenéked, a te jutalmad felette igen bőséges.
És monda Ábrám: Uram Isten, mit adnál énnékem, holott én magzatok nélkűl járok, és az, akire az én házam száll, a Damaskusbeli Eliézer?
És monda Ábrám: Ímé énnékem nem adtál magot, és ímé az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm.
És ímé szóla az Úr ő hozzá, mondván: Nem ez lesz a te örökösöd: hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd.
És kivivé őt, és monda: Tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod; – és monda nékie: Így lészen a te magod.
És hitt az Úrnak és tulajdoníttaték az őnéki igazságul.
1Mózes 15, 1-6

Check this out on Chirbit
Alapige:

"Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül."

Pál Rómabeliekhez írt levele 3, 28