2016. december 9., péntek

"Ha az alapokat is lerombolják, mit tehet az igaz?" - Zsoltárok könyve 11, 3

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 11, 1-7
„Ha az alapokat is lerombolják...” (Zsoltárok könyve 11, 3) 
A szekularizált, magát nagykorúnak tartó európai, illetve európai eredetű ember komoly identitásválságba került. Gondolkodásának, erkölcsiségének alapjait sikeresen lerombolta, ám nem tudott helyette jobbat, de még azonos értékűt sem létrehozni. 
A mi feladatunk, küldetésünk: rámutatni az egyetlen lehetséges, biztos, igazi fundamentumra! „Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus” (1Kor 3,11).


2016. december 8., csütörtök

"URam, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?" - Zsoltárok könyve 10, 1

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 10, 1-18
„Király lesz az Úr mindörökké” (Zsoltárok könyve 10, 16).
Az Úr nemcsak választott népének, hanem az egész világnak királya.
Karácsonykor ne csak a Kisded jusson eszünkbe, hanem a Király, a „töviskoronás”, aki „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). Így lett övé „minden hatalom mennyen és földön” (Mt 28,18), és így lett ő a „királyoknak Királya és uraknak Ura” (Jel 19,16).
Hálaadással dicsérjük őt!


2016. december 7., szerda

"Megdorgáltad a népeket, elveszítetted a gonoszt, örökre eltörölted nevüket." - Zsoltárok könyve 9, 6

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 9, 1-21
„Igazságosan bíráskodik a világ fölött” (Zsoltárok könyve 9, 9) az Úr. Ezért ad hálát ennek az imádságnak az írója. 
A világ tele van igazságtalansággal, elnyomással, erőszakkal. Sokszor tűnik úgy, hogy ezek diadalmaskodnak. Az emberi bíráskodásnak bevallottan nem igazságszolgáltatás, csupán jogszolgáltatás a tevékenysége. Még ebben is gyakran érvényesül a törvényesség helyett az önkényesség, az igazság helyett a kiáltó gazság (Ézs 5,7). Ám az Úr nem hagyja el a benne bízókat, a hozzá folyamodókat (Zsoltárok könyve 9, 10-11). 
Ítélkezés helyett hálaadással bízzuk rá az igazság érvényesítését!


2016. december 6., kedd

"Úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél."- Zsoltárok könyve 8, 7

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 8, 1-10
„...törődsz vele...” (Zsoltárok könyve 8, 5) 
Régi szép teológiai igazságok ismerete ellenére, magyar református népünk életében gyakorlatilag advent a karácsonyra, az ünnepre való készülődés jegyében telik el. Számomra pedig a rácsodálkozás minősített időszaka. 
A zsoltáros is rácsodálkozik Isten végtelen szeretetére, ahogy törődik a mulandó, a halandó emberrel. Én is „csodálva, imádva tekintek kegyelminek tengeribe, és hallgatom édes örömmel, mit róla tanít az Ige” (H 32). 
Ne csak az ünnepre készülődjünk, hanem a velünk törődőt, az Ünnepeltet várjuk!


2016. december 5., hétfő

"Az ÚR ítéli meg a népeket. Ítélj meg engem, URam, igazságom és ártatlanságom szerint!" - Zsoltárok könyve 7, 9

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 7, 1-18
„Hálát adok az Úrnak” (Zsoltárok könyve 7, 18). Ez a zsoltár egy segítségre szoruló ember imádsága. Nehéz helyzetében az egyetlen, igazi segítséget adni tudó Isten szabadításáért esedezik. Mi is gyakran átéljük, hogy segítségre van szükségünk. Előbb-utóbb arra is rájövünk, hogy a még oly jóleső emberi segítség végső soron kevés. 
Onnan felülről (Jak 1,17) való nagy ajándék ez a felismerés. Már ezért is hálát kell adnunk. Azért pedig kiváltképpen, ha olyan hitet kaptunk, hogy egy-egy nehéz élethelyzetben meg tudjuk köszönni a szabadítást, még ha utólagos is a köszönetnyilvánítás, hiszen már mielőtt kértük, már mielőtt megszülettünk, Jézus Krisztus megszabadított.


2016. december 4., vasárnap

Imádkozz a reménységben! - adventvasárnapi igehirdetés

Bibliaolvasás:
"És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit.
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mert sokan jőnek majd az én nevemben, akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek.
És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
De aki mindvégig állhatatos marad, az idvezül.
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég."
Máté evangéliuma 24, 1-14

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat."
Zsoltárok könyve 6, 10

"Meghallgatta könyörgésemet az ÚR, elfogadja imádságomat az ÚR." - Zsoltárok könyve 6, 10

Bibliaolvasás: Zsoltárok könyve 6, 1-11

„Uram, ne feddj meg haragodban” (Zsoltárok könyve 6, 2). 
A bűnben fogant, vétekben született ember méltó Isten haragjára és ítéletére, hiszen egész személyiségével rosszra hajlik, képtelen a maga erejéből a jóra, így szüntelenül áthágja Isten törvényét. Mindezek miatt halált és kárhozatot érdemelne - a régi szép bűnbánati imádság szerint. 
Megvallva bűneinket, adventben adjunk hálát azért, hogy eljött értünk Isten Fia éppen azért, hogy ne maradjon rajtunk Isten haragja (Jn 3,36).
Imádkozzunk azért, hogy segítsen meg Istenünk, hogy az ünnepekben az Ünnepelttel, az Ő egyszülött Fiával, Jézus Krisztussal (újra)találkozhassunk!