2018. december 13., csütörtök

Igei útravaló: 2018. december 13., Csütörtök - Luca, Otília

Bibliaolvasás: Zsidókhoz írt levél 8, 6-13
Az, aki bizonyságot tesz, a jeremiási advent beteljesedésének tanúja: „a mi főpapunk... különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett” (Zsidókhoz írt levél 8, 6). Ennek következménye: a törvény az elmébe és a szívbe kerül. Így már Isten és népe végre egymásra találhat. Az örök szövetség közbenjárója által a gonoszságra irgalmasság, a bűnre felejtés az isteni válasz (Zsidókhoz írt levél 8, 12). A „tanítói hivatal” helyére (kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt) a személyes istenismeret lép (Zsidókhoz írt levél 8, 11). Adventben élve, ennél kevesebbel mi se elégedjünk meg!


2018. december 12., szerda

Igei útravaló: 2018. december 12., Szerda - Gabriella, Johanna

Bibliaolvasás: Zsidókhoz írt levél 8, 1-5
Megtartatás az adventben. A levél írásakor még folyt az ószövetségi áldozat, de már közeledett a templom pusztulása. Az újszövetségi gyülekezetre próbák, üldöztetés, mártírium várt. Vigasztalásra volt szükségük. Tudniuk kellett, hogy „...ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának jobbjára ült a mennyekben...” (Zsidókhoz írt levél 8, 1). Minden Isten felügyelete alatt van ma is! Bármi jöhet, tudta és akarata nélkül semmi nem marad!


2018. december 11., kedd

Igei útravaló: 2018. december 11., Kedd - Árpád

Bibliaolvasás: Zsidókhoz írt levél 7, 11-28
Főpapunk közbenjáró szolgálata a kegyelem korszakává teszi adventünket. „...üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük” (Zsidókhoz írt levél 7, 25). „Mert ő ezt egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul” (Zsidókhoz írt levél 7, 27). Így végérvényesen lemondhatunk minden behelyettesítő pótlékról: üdvözítőnek vélt cselekedetekről éppúgy, mint az ő áldozatát „ismételgető” középkori gyakorlatról. Az Úr által járulj Istenhez bocsánatért, kegyelemért, örök életért! Kérd hittel, megkapod!


2018. december 10., hétfő

Igei útravaló: 2018. december 10., Hétfő - Judit, Loretta

Bibliaolvasás: Zsidókhoz írt levél 7, 1-10
Az adventi reménység befektetés a jövőbe. A levél tanúsága szerint a főpap közbenjár (6,20), áldást oszt (Zsidókhoz írt levél 7, 1), tizedet szed (Zsidókhoz írt levél 7, 2). A nagyobb tekintélyű adja az áldást, a megáldott adja a tizedet. A levélben nem az a kérdés, hogy kell-e tizedet fizetni, vagy sem; hanem parancsolat alapján (Zsidókhoz írt levél 7, 5), vagy újszövetségi bizonyságként adjuk-e? Ilyen módon a tizedadásunk alapja „az, akiről bizonyságunk van, hogy él” (Zsidókhoz írt levél 7, 8). Eszerint váljon Urunk életéről való örömteli bizonysággá adakozásunk is!


2018. december 9., vasárnap

Gyülekezeti hirdetések, 2018. december 9., Advent második vasárnapján

- a Bélzeréndi gyülekezetben imádságban emlékeztünk meg Gyarmati Fábián, 18 napot élt kisgyermek egy évvel ezelőtti haláláról. Hisszük, hogy mindenható Urunk a megpróbált édesanyát és édesapát, valamint a nagyszülőket is vigasztaló Szentlelkével támogatja, és az örök élet örök boldogsága felé vezeti, ahol mennyei Urunk az ő boldogságát és örömét készítette el mindnyájunk számára
- gyülekezeteinkben kapható a 2019-es esztendőre szóló Református Falinaptár, melynek ára 5 lej. Vadászon a Lelkészi hivatalban, Bélzerénden pedig Veres Juliánnánál lehet megvásárolni.
- megjelent és kapható egyházkerületi gyülekezeti lapunk, a Harangszó novemberi száma. El lehet vinni, lehet böngészni, olvasgatni. A lapszámként 3 lejbe kerülő, igényesen szerkesztett lapért csak önkéntes adományt fogadunk el, melyet kérünk a perselyes ládába helyezzenek.
- Felhívjuk gyülekezetünk figyelmét az adakozásra. Mindenki úgy adakozzon, ahogy eltökélte szívében, ne szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. (2Korintus 9, 7)

Advent második vasárnapi igehirdetés Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson.
És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött vala; és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni.
De nem találván módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre.
És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak néked a te bűneid.
Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten?
Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?
Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj?
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!
És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, fölvevé amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.
És az álmélkodás elfogá mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván: Bizony csodadolgokat láttunk ma!"
Lukács evangéliuma 5, 17-26

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj."
Ézsaiás 35, 2-10

Advent második vasárnapi igehirdetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"És lőn egy napon, hogy ő tanít vala: és ott ülének a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak hatalma vala ő vele, hogy gyógyítson.
És ímé valami férfiak ágyon egy embert hozának, aki gutaütött vala; és igyekezének azt bevinni és ő elébe tenni.
De nem találván módot, hogy a sokaság miatt mikép vigyék őt be, felhágának a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsáták őt alá ágyastól Jézus elé a középre.
És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak néked a te bűneid.
Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdének tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten?
Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?
Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj?
Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön megbocsátani a bűnöket, (monda a gutaütöttnek): Néked mondom, kelj fel, és fölvévén nyoszolyádat, eredj haza!
És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, fölvevé amin feküdt, és elméne haza, dicsőítvén az Istent.
És az álmélkodás elfogá mindnyájukat, és dicsőíték az Istent, és betelének félelemmel, mondván: Bizony csodadolgokat láttunk ma!"
Lukács evangéliuma 5, 17-26

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Erősítsétek a lankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket.
Mondjátok a remegő szívűeknek: legyetek erősek, ne féljetek! Ímé, Istenetek bosszúra jő, az Isten, aki megfizet, Ő jő, és megszabadít titeket!
Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak,
Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben.
És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem.
És lesz ott ösvény és út, és szentség útának hívatik: tisztátalan nem megy át rajta; hisz csak az övék az; aki ez úton jár, még a bolond se téved el;
Nem lesz ott oroszlán, és a kegyetlen vad nem jő fel reá, nem is található ott, hanem a megváltottak járnak rajta!
Hisz az Úr megváltottai megtérnek, és ujjongás között Sionba jönnek; és örök öröm fejökön, vígasságot és örömöt találnak; és eltűnik fájdalom és sóhaj."
Ézsaiás 35, 2-10