2017. december 11., hétfő

Igei útravaló: 2017. december 11., Hétfő - Árpád

Bibliaolvasás: Ezékiel 40, 1-49
Van úgy, hogy körülöttünk minden homályos, zavaros és valószerűtlen. A Szentírás olyan képet fest itt le, mintha éppen egy kusza álomból ébrednénk fel. Ám Isten az övéit az ilyen zavaros összefüggéseken keresztül is vezetheti. „Nyisd ki jól a szemedet, és hallgass meg mindent figyelmesen!” (Ezékiel 40, 4).


2017. december 10., vasárnap

Gyászjelentés: özv. Jakab Dezsőné született Lénárt Jolán (89) - egykori vadászi tiszteletesasszony


Vezérelve az Úrnak útján - advent második vasárnapi igehirdetés Bélzerénden

Bibliaolvasás:
"Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.
A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe.
Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe.
Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.
Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót.
Orrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében.
Az ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom.
Leheltél lehelleteddel s tenger borítá be őket: elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben.
Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő?
Kinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld.
Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre."
2Mózes 15, 1-13

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
Olyanok lettünk, mint akiken eleitől fogva nem uralkodtál, akik felett nem neveztetett."
Ézsaiás 63, 17-19

Vezérelve az Úrnak útján - advent második vasárnapi igehirdetés Vadászon

Bibliaolvasás:
"Akkor éneklé Mózes és az Izráel fiai ezt az éneket az Úrnak, és szólának mondván: Éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett.
Erősségem az Úr és énekem, szabadítómmá lőn nekem; ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom.
Vitéz harcos az Úr; az ő neve Jehova.
A Faraónak szekereit és seregét tengerbe vetette, s válogatott harcosai belefúltak a veres tengerbe.
Elborították őket a hullámok, kő módjára merültek a mélységbe.
Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör.
Fenséged nagyságával zúzod össze támadóid, kibocsátod haragod s megemészti az őket mint tarlót.
Orrod lehelletétől feltorlódtak a vizek. És a futó habok fal módjára megálltak; a mélységes vizek megmerevültek a tenger szívében.
Az ellenség monda: Űzöm, utólérem őket, zsákmányt osztok, bosszúm töltöm rajtok. Kardomat kirántom, s kiirtja őket karom.
Leheltél lehelleteddel s tenger borítá be őket: elmerültek, mint az ólom a nagy vizekben.
Kicsoda az istenek közt olyan, mint te Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dícsérendő és csudatévő?
Kinyújtottad jobbkezedet, és elnyelé őket a föld.
Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre."
2Mózes 15, 1-13

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Miért engedél eltévelyedni minket útaidról, oh Uram! miért keményítéd meg szívünket, hogy ne féljünk tégedet? Térj meg szolgáidért, örökséged nemzetségeiért!
Kevés ideig bírta szentségednek népe földét, ellenségink megtapodták szent helyedet.
Olyanok lettünk, mint akiken eleitől fogva nem uralkodtál, akik felett nem neveztetett."
Ézsaiás 63, 17-19

Igei útravaló: 2017. december 10., Advent 2. Vasárnap - Judit

Bibliaolvasás: Ezékiel 39, 1-29
Még az ellenséget is Isten irányítja és vezeti (Ezékiel 39, 2). Egyszerre meghökkentő, botránkoztató, ijesztő és felszabadító gondolat ez. Különös így látni a magunk, családunk, gyülekezetünk, egyházunk vagy népünk történetét (Ezékiel 39, 21-22). Vajon benne állunk-e Isten történetében? Mert akik elől nem rejti el az ő arcát (Ezékiel 39, 24), azok biztonságban lehetnek. Isten választottainak ezért nem kell fegyvereket gyűjteniük (Ezékiel 39, 9), ugyanis akik meglátják az ítéletben az ő kegyelmét, azoknak az élete új irányt vehet (Ezékiel 39, 25. skk.).

2017. december 9., szombat

Igei útravaló: 2017. december 9., Szombat - Natália, Natasa

Bibliaolvasás: Ezékiel 38, 1-23
A múlt pusztulásai közepette megőrzött az Úr. A jelenben reménységet ad, hogy ezután is velünk lesz. S a jövő sem bizonytalan. A próféta látja, hogy a végidőkben Góg népe Isten népe ellen támad. Jánostól azt is tudjuk, hogy az ezerévi megkötözöttség után szabaduló Sátán megtévesztett seregeként szerepel Góg és Magóg (Jel 20,7-10). Abban pedig biztosak lehetünk, hogy a kozmikussá szélesedő küzdelemben Isten harcolni fog értünk.


2017. december 8., péntek

Gyászjelentés: Gyarmati Fábián

Temetési igehirdetés:
"Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr lélek által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala.
És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.
És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!
És monda nékem: Prófétálj e tetemek felől és mondjad nékik: Ti megszáradt tetemek, halljátok meg az Úr beszédét!
Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek.
És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.
És én prófétálék, amint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.
És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de lélek nem vala még bennök.
És monda nékem: Prófétálj a léleknek, prófétálj embernek fia, és mondjad a léleknek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!
És prófétálék amint parancsolá. És beléjök méne a lélek s megéledének, s állának lábaikra, felette igen nagy sereg.
És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!
Annakokáért prófétálj, és mondjad nékik: Így szól az Úr Isten: Ímé, én megnyitom a ti sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem! s beviszlek titeket Izráel földjére.
És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor megnyitándom sírjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból, én népem!
És adom az én lelkemet belétek, hogy megéledjetek, és leteszlek titeket a ti földetekre, és megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és megcselekedtem, ezt mondja az Úr Isten."
Ezékiel 37, 1-14

Check this out on Chirbit