2017. február 27., hétfő

Igei útravaló: 2017. február 27., Hétfő - Ákos, Amarillisz

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 3, 31-35
„...aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám” (Márk evangéliuma 3, 35). Jézus anyja és testvérei a házon kívül álltak, amíg ő sok embert tanított bent. Isten teremtő szándéka szerint egymás testvérei, anyja, apja és gyermekei vagyunk, ha Isten akaratának engedelmeskedünk. Legyünk így Isten akaratának cselekvői, és éljük meg Isten akarata szerint az összetartozás ajándékát.


2017. február 26., vasárnap

Béküljetek meg Istennel! - imahétzáró istentisztelet úrvacsoraosztással

Bibliaolvasás:
"Ismervén tehát az Úrnak félelmét, embereket térítünk, Isten előtt pedig nyilván vagyunk; reménylem azonban, hogy a ti lelkiesméretetek előtt is nyilván vagyunk.
Mert nem ajánljuk ismét magunkat néktek, hanem alkalmat adunk ti néktek a velünk való dicsekedésre, hogy legyen mit felelnetek a színből és nem szívből dicsekedőknek.
Ha azért bolondok vagyunk, Istenért; ha eszesek vagyunk, érettetek van az.
Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket,
Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, aki érettök meghalt és feltámasztatott.
Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;
Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét.
Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."
2Korintus 5, 11-21

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel."
2Korintus 5, 20

Úrvacsora szereztetési igéje:
"Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret,
És hálákat adván, megtörte és ezt mondotta: Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik; ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minekutána vacsorált volna, ezt mondván: E pohár amaz új testamentom az én vérem által; ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.
Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend.
Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen.
Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból,
Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét."
Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első levele 11, 23-29

Egyetemes Imahét 7. napja: A megbékélés szolgálata - Tolnai Ferenc, bélzeréndi lelkipásztor igehirdetése


Alapige:
"Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket...
Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét."

2Korintus 5, 14 és 18-19

Igei útravaló: 2017. február 26., Vasárnap - Edina

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 3, 22-30
„...az erős ember házába sem törhet be senki...” (Márk evangéliuma 3, 27) - hangzik Jézus válasza és tanítása azoknak, akik azzal vádolták csodatevő és gyógyító Urunkat, hogy a Sátán hatalmával cselekszik. 
Soha ne feledjük azonban, hogy csak az erősebb, nagyobb, hatalmasabb képes valóságosan csodát tenni, a bennünket rémisztő erőket megtörni. 
A közeledő böjti időben hitbizonyossággal valljuk: Krisztus Urunk isteni hatalmával megtörte a bűn, a halál és a Sátán hatalmát.
Imádkozzunk azokért, akik Isten erejét keresik erőtlenségeik és kétségeik között, hogy újból tapasztalják meg Isten csodálatos jelenlétét és tetteit. 


2017. február 25., szombat

Egyetemes Imahét 6. napja: „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által…” - Módi József, az Aradi Református Egyházmegye esperesének igehirdetése


Alapige:
"Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által... azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne."
2Korintus 5, 18a és 21


Check this out on Chirbit

Igei útravaló: 2017. február 25., Szombat - Géza, Alexander

Bibliaolvasás: Márk evangéliuma 3, 13-21
„Tizenkettőt... kiválasztott arra,” (Márk evangéliuma 3, 14) hogy vele legyenek, elküldje őket, hirdessék az igét, és ördögöket űzzenek ki. 
Így készít fel Jézus a szolgálatra. 
Ha minket is kiválasztott, mert így akarta, szükséges egy ideig csupán a kiválasztottak kis közösségében vele élnünk, hallgatva őt, tapasztalva a mindennapokban jelenlétét, érteni irgalmát. 
De ez a felkészülés nem öncélú. A későbbiekben küldetésben kell járnunk érte, hirdetni szavát, mindazt, amit vele átéltünk, tőle hallottunk, kiűzve a lélekből minden embert megrontó hatalmat.


2017. február 24., péntek

Egyetemes Imahét 5. napja: „… ímé, újjá lett minden.” - Sipos András, Arad-Mosóczi református lelkipásztor igehirdetése


Alapige:
"...ímé, újjá lett minden."
2Korintus 5, 17b

igehirdetés folytatása