2016. február 28., vasárnap

Értelem nélkül? - igehirdetés

Bibliaolvasás:
"Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:
Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.
Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?
Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.
Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.
És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.
Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván:
Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.
Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.
És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:
Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.
Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?
Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik.
Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.
Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot."
Máté evangéliuma 15, 1-15

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még?"
 Máté evangéliuma 15, 16
Megjegyzés küldése