2017. július 9., vasárnap

Pál Rómába vitetik - vasárnapi igehirdetés

Bibliaolvasás:
"Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózzunk, átadák mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Július nevű századosnak a császári seregből.
Beülvén azért egy Adramittiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a macedóniai Aristárkhus, ki Thessalonikából való.
És másnap megérkezénk Sidonba. És Július emberséggel bánván Pállal, megengedé, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön.
És onnan elindulván, Ciprus alatt evezénk el, mivelhogy a szelek ellenkezők valának.
És a Cilicia és Pámfilia mellett levő tengeren átevezvén, eljutánk a liciai Mirába.
És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket.
Több napon át azonban lassan hajózván és nehezen érkezvén Knidushoz, mivel nem enged vala bennünket odajutni a szél, elhajózánk Kréta alatt, Salmóné mellett,
És nagy ügygyel-bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet Szépkikötőknek neveznek, melyhez közel vala Lásea városa.
Mivel pedig sok idő mult el, és a hajózás már veszedelmes vala, mivelhogy a bőjt is elmult immár, inti vala Pál őket,
Ezt mondván nékik: Férfiak, látom, hogy nemcsak a teréhnek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás.
De a százados inkább hisz vala a kormányosmesternek és a hajótulajdonosnak, hogynem annak, amit Pál mond vala.
Mivel pedig az a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozá, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugot és északnyugot felé néz, kitelelhetnének."
Apostolok cselekedetei 27, 1-12

Check this out on Chirbit
Alapige:
"Megtanítlak benneteket Isten dolgaira; amik a Mindenhatónál vannak, nem titkolom el."
Jób könyve 27,11
Megjegyzés küldése